Overview

        การเรียนการสอน Spss for Windows ณ ที่นี้ผมใคร่ขอทำการตกลงเบื้องต้นกับผู้เรียนก่อนดังนี้

         การเรียนการสอน Spss for Windows ครั้งนี้มิได้สอนให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ แต่เป็นการเรียนการสอนให้ท่านใช้โปรแกรม Spss for Windows เพื่องานประมวลผลข้อมูลทางสถิติทั่วไป อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ดังนั้นหากต้องการเรียนรู้โปรแกรม Spss for Windows อย่างง่ายรวดเร็วและเข้าใจ จึงใคร่ขอแนะนำให้ท่านศึกษาการใช้สถิตเบื้องต้นเสียก่อน
             

        ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้การใช้โปรแกรม Spss for Windows นี้ จะขอกล่าวแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมก่อน ดังภาพข้างล่างนี้

 

 
อาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2546
http://www.ThaiWBI.com