Overview
มุมมอง
ตัวอย่างแบบสอบถาม
เริ่มใช้โปรแกรม
กำหนดตัวแปร
    Sex
    Major
    Topic1ถึง 5
Data Entry
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

[ออกจากบทเรียน]