1/4


หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน  ดังภาพ

 
ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล แสดงออกมาทางจอภาพหรือออกมาทางกระดาษจากเครื่องพิมพ์ เป็นต้น
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของระบบ ซึ่งเปรียบการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางได้กับสมองของมนุษย์
ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งต่างๆ จากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง โดยการเปลี่ยนข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ เป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้
ทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต และใช้เป็นสื่อในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง