แบบประเมินหลังเรียน หลักสูตร FontPage 2000
โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน


ให้ท่านชม Video Cilp ในตัวเลือกด้านขวา  แล้วนำมาตอบคำถามในตัวเลือกของแต่ละข้อคำถาม
เมือชมจบแล้วในแต่ละ Video Clip ให้คริ๊บบนปุ่ม ที่อยู่ด้านบนขวามือของโปรแกรมเพื่อปิดหน้าจอ
แล้วกลับมาทำแบบปรเมินข้อต่อไป

ขั้นตอนของ Video Clip ตรงกับคำตอบข้อใดมากที่สุด

1. การซ่อน Views Bar และ Floder List ?

2. การสร้างหน้าเอกสารใหม่ (New) แบบไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง Theme ?

3. การเปลี่ยนแปลง  ขนาด สี และ รูปแบบของ Font ?

4. การสร้าง Table ?

5. การสร้าง Image หรือนำรูปภาพมาปรากฎ ?

6. การสร้าง Blackground ?

7. การสร้างหรือกำหนด Link ภายนอก ?

8. การสร้างหรือกำหนด Link ภายใน ?

9. การ Insert File Video ?

10. การเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง Theme ?


        A.

        B.

        C.

        D.

        F. 

        G.

        H.

         I. 

        J. 

        K.

                              เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit


ขอให้ทุกท่านโชคดี

Copyright Dr.Passkorn Roungrong 2007