link

Home Up Text Table Image Blackground link Media Theme Publish

ออกจากบทเรียน

การสร้าง Link หรือ Hyperlink แบ่งออกเป็น 
การ Link ภายใน หมายถึงการเชื่อมข้อมูลภายใน Site ของตนเอง มิได้เชื่อมไปณ. ที่อื่นๆ

   
ขั้นตอนการทำ
  1. HighLight บริเวณข้อมูลที่ต้องการ Link ดังภาพ   
  2. คลิ๊กที่ Icon Hyperlink 
  3. เมื่อคลิ๊กแล้วจะมีกรอบ Create Hyperlink ขึ้นมาให้

      
  4. จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Link ตาม Directory ที่เก็บข้อมูล ดังภาพ


  5. เมื่อทำการ Link แล้ว บริเวณที่ Active Link จะเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินและขีดเส้นใต้ เช่น (เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ Active Link สีอะไร)

 

การ Link ภายนอก หมายถึงการเชื่อมข้อมูล (Hyperlink) ไปยังนอก site ของเราเช่น ต้องการเชื่อมข้อมูลไปที่ http://www.hotmail.com เมื่อคลิ๊กที่บริเวณดังกล่าว โปรแกรมก็จะทำการเชื่อมโยงข้อมูล (Hyperlink) ให้เราโดยอัตโนมัติ 

   
ขั้นตอนการทำ
  1. ทำตามขั้นตอนการ Link ภายในขั้นที่ 1 - 3
  2. ให้กำหนด Website ที่ต้องการ Link ในช่อง URL เช่น

 

Home ] Up ] Text ] Table ] Image ] Blackground ] [ link ] Media ] Theme ] Publish ]

CopyRight Passkorn Roungrong www.ThaiWBI.com