การสร้างปรับเปลี่ยนตัวอักษร

 

           การนำเสนอ Text มีความสำคัญมากนับว่าเป็นจุดเริ้มต้นของการพัฒนา Homepage เลยทีเดียวที่เราเรียกกันตั้วแต่แรกว่า Hypertext และต่อมาเทคโนโลยี www พัฒนามากขึ้นทำให้เราสามารถนำเสนอ รูปภาพ, Movie, Animation, และ Sound ต่างๆ ได้อย่างสมบรูณ์ จึงเปลี่ยนมาเรียก Hypermedia จนถึงทุกวันนี้ แต่เราก็ยังคงเรียกบริการ Hyper Text Transfer Protocol ที่ย่อสั้นๆว่า HTTP มีความหมายเช่นเดียวกับ www 

             อย่างไรก็ตาม Text หรือตัวอักษรก็ยังคงเป็นเครื่องมือหลักในการนำเสนอ Homepage โดยมีขั้นตอนการสร้างและปรับเปลี่ยนดังนี้

ขั้นตอน

1. พิมพ์ชุดตัวอักษรที่ต้องการ

2. การปรับเปลี่ยน Font โดยการเลือก Font ที่ต้องการ

3. คลิกปุ่มปรับเปลี่ยน Font ต่างๆ ภายในกรอบ Properties เช่น ตัวเอน ตัวหนา สี การจัดซ้าย กลาง ขวา รูปแบบชนิดของ Font ดังภาพ

หากท่านไม่พบกรอบ Properties สามารถเปิดใช้ได้โดยเลือกเปิดที่เมนู Windows => และคลิกเครื่องหมายถูกบน Properties 

จากกรอบ Properties ข้างต้นสามารถอธิบายการใช้งานเพื่อการปรับแต่งตัวอักษรต่างๆ ได้ดังนี้

ความหมายและการใช้งาน Properties

ความหมาย ผลลัพธ์ที่ได้
= ตัวหนา  ภาสกร เรืองรอง
= ตัวเอน ภาสกร เรืองรอง
= จัดชิดซ้าย ภาสกร เรืองรอง
= จัดชิดกลาง

ภาสกร เรืองรอง

= จัดชิดขวา

ภาสกร เรืองรอง

 
= ปรับเปลี่ยนรูปแบบ Font
ภาสกร เรืองรอง

= ปรับเปลี่ยนขนาด Font
ภาสกร เรืองรอง

= ปรับเปลี่ยนสี Font
ภาสกร เรืองรอง

              การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรต่างๆให้ดูสวยงาม จำเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบ Design เพราะว่าหากเราปรับเปลี่ยนโดยขาดซึ่งการออกแบบที่ดีแล้ว ตัวอักษรที่เราก็จะไม่ดึงดูดความสนใจ ส่งผลให้การสื่อสารใดๆตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

             ในตอนต่อไปเราจะศึกษาการกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูล Link

อาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2546
http://www.ThaiWBI.com