การนำเสนอภาพ

 

           การนำเสนอเพื่อการสื่อสารใดๆนั้น หากขาดซึ่งภาพประกอบคำบรรยายแล้ว การนำเสนอนั้นก็จะสื่อความหมายลำบาก ดังเช่นคำที่ว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดพันคำ เทคโนโลยี www หรือ http สามารถนำเสนอภาพได้อย่างดีมาก ภาพที่ใช้ในการนำเสนอได้แก่ Real image ภาพจริง, Graphic ภาพกราฟ และภาพ Animation อื่นๆ

               ยังมีผู้เข้าใจผิดอีกมากเกี่ยวกับการนำเสนอภาพของ Homepage การนำเสนอภาพ Homepage จะแตกต่างจาก Ms Word หรือ Application อื่นๆ กล่าวคือ Homepage ที่นำเสนอด้วย File html นั้นมิได้นำภาพมารวมไว้ใน File ของตนเองเป็น File File เดียวกันเช่น Ms Word หรือ Powerpoint แต่ Homepage จะเรียกภาพเข้ามานำเสนอร่วมกับ File html ทุกครั้งไป ดังนั้นจึงต้องนำภาพและ  File ข้อมูล html ไปใส่ใน Folder เดียวกันทุกครั้ง หรือหากไม่มีภาพก็สามารถเรียกใช้ภาพจากแหล่ง Website อื่น โดยการอ้าง URL นั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. เลือกบริเวณที่ต้องการนำเสนอภาพโดยการคลิก ณ จุดนั้นๆ


2. ที่กรอบ Object    ให้คลิกปุ่ม Insert Image   จากนั้นได้กรอบ Select Image Source ดังภาพ

3. เลือกภาพที่ต้องการนำเสนอ ได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Select

จากนั้นภาพก็จะมาปรากฎที่บริเวณที่ท่านเลือกหรือคลิก Mouse ไว้ ดังภาพ

หากภาพที่นำมามีขนาดใหญ่มาก เราสามารถปรับขนาดภาพตามที่ต้องการได้โดย คลิกที่มุมภาพล่างซ้ายบริเวณจุดสี่เหลี่ยมสีดำ ดังภาพ  

จากนั้นลาก Mouse ตามขนาดที่ท่านต้องการ

               จากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า การนำเสนอภาพไม่จำเป็นที่จะต้องมีภาพอยู่ใน Site หรือ Folder ของท่าน ท่านสามารถนำภาพจาก Website แห่งอื่นมานำเสนอก็ได้ โดยการกำหนด URL ที่จัดเก็บนั้นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. เลือกบริเวณที่ต้องการนำเสนอภาพโดยการคลิก ณ จุดนั้นๆ

2. ที่กรอบ Object  ให้คลิกปุ่ม Insert Image   

จากนั้นได้กรอบ Select Image Source ดังภาพ

3. ที่ช่อง URL  

ให้กำหนด URL ที่มีภาพที่ท่านต้องการลงไป ดังภาพ

จากนั้นท่านก็จะได้ภาพตาม URL ที่ได้กำหนดลงไป

                     ในตอนนี้ท่านได้ศึกษาการนำเสนอภาพทั้งจากภายใน Website หรือนอก  Website ของตนเอง การนำเสนอภาพท่านจำเป็นต้องคำนึงถึงขนาด การแสดงสี และความละเอียดของภาพ เนื่องจาก ขนาดการแสดงสีและความละเอียดของภาพที่มากขึ้นจะทำให้ใช้เวลาในการ load ข้อมูลที่ยาวขึ้น จึงแนะนำให้ใช้ขนาด การแสดงสีและความละเอียดที่เหมาะสม หากท่านไม่สามารถเลือกลักษณะภาพดังกล่าวได้ ขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรม Photoshop แล้วเลือกวิธีการ Save เป็น Save for Web ดังภาพ

จากนั้นเลือกภาพที่มีขนาดและความชัดที่เหมาะสมลงไป แล้วคลิกปุ่ม OK

                    การนำเสนอภาพให้ดีท่านจำเป็นต้องมีทักษะออกแบบ Design และทักษะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมที่นิยมใช้ตกแต่กงภาพคือโปรแกรม Photoshop และในตอนต่อไปเราจะได้ศึกษาเรื่องการสร้างและปรับแต่งตาราง

 

อาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2546
http://www.ThaiWBI.com