การ Defined site

   

              ก่อนการสร้างงานใหม่เราจำเป็นต้องมีการ Define Site ทุกครั้ง เพื่อกำหนดชื่อ Web Site และที่จัดเก็บข้อมูล HomePage ว่าจัดเก็บอยู่ที่ใดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. เลือกเมนู Site => Define Sites => ดังภาพ

2. จากนั้นจะพบกรอบ Site Definition ดังภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่ม News

3. จะได้กรอบ Site Definition ดังภาพ

4. ในช่อง Site Name ให้กำหนดชื่อ Web Site ของท่านลงไป

และในช่อง Local Root Folder ให้กำหนดสถานที่จัดเก็บข้อมูล Web site ของท่านลงไป โดยการกดปุ่ม Folder และเลือก Folder ที่จัดเก็บชิ้นงาน

เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกปุ่ม Select ก็จะสถานที่จัดเก็บ Homepage ดังภาพ

5.ท่านได้ชื่อ Site Name และสถานที่จัดเก็บงาน Local Root Folder แล้ว เมื่อท่านเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป ให้ท่านเลือกชื่อ Site Name ที่ท่านต้องการดังภาพ จากนั้นกดคลิกปุ่ม Done

                ในตอนนี้ท่านได้ศึกษาการกำหนด Define Site เพื่อกำหนดชื่อ Site Name และ Local Root Folder ไปแล้ว โปรดอย่างลืมว่าทุกครั้งที่สร้างใหม่จำเป็นต้องทำทุกครั้ง หากเป็นการแก้ไขงานเก่าก็ไม่จำเป็น ในตอนต่อไปจะได้ศึกษาการสร้างและกำหนดรูปแบบข้อความ

อาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2546
http://www.ThaiWBI.com