การสร้างตาราง

                การพัฒนา Homepage ด้วยเครื่องมือช่วยสร้าง (tool) ต่างๆ เช่น Ms Fontpage, Macromedia Dreamweaver  ต่างมีปัญหาที่เหมือนกันคือ ไม่สามารถ ตกแต่ง จัด ย้าย อักษร หรือ ภาพ ใดๆ เหมือนอย่างที่เราใช้โปรแกรม Ms Word หรือ MS Powerpoint เทคนิคที่ผู้พัฒนา Homepage ใช้กันส่วนใหญ่คือ การใช้ตารางหรือ Table เข้ามาช่วยจัด ดังภาพข้างล่าง

  

                       จากภาพจะเห็นได้ว่าหน้า Webpage ดังกล่าวใช้ตารางมาจัดวางตำแหน่งต่างๆ ของหน้า Web การใช้ตารางเพื่อจัดวางนี้จะปิดไม้ให้เห็นของตาราง นอกจากการนำตารางมาใช้ในงานออกแบบและจัดหน้า Webpage แล้ว เรายังสามารถใช้ตารางในงาน Document ได้อีกมากมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. ที่กรอบ Object ดังภาพ ให้คลิกปุ่ม Insert Table

2. จากนั้นท่านจะพบกรอบ Insert Table ดังภาพ

3. กำหนดลักษณะของตารางที่ต้องการดังนี้

ในช่อง Row ให้กำหนดจำนวน Row 
ในช่อง Column ให้กำหนดจำนวน Column 
ในช่อง Width ให้กำหนดความกว้างของตาราง เป็น Percent หรือ Pixcel
ในช่อง Border ให้กำหนดขนาดความกว้างของเส้นขอบ

4. จะได้ตารางดังภาพ

การปรับแก้ตาราง

การย่อขยายตาราง

ขั้นตอน

1. คลิกที่ขอบตาราง     

2. ลากย่อหรือขยายตามความต้องการ

การลด Row และ Column

ขั้นตอน

1. เลือกส่วนที่ต้องการลด Row หรือ Column ดังภาพ

2. กดปุ่ม Delete

การเพิ่ม Row และ Column

ขั้นตอน

1. คลิกที่บริเวณ Row หรือ Column ในตารางที่ท่านต้องการเพิ่ม

2. คลิกที่เมนู Modify => Table => Insert Row หรือ Column ที่ท่านต้องการ ดังภาพ

การรวม Cell

1. เลือก Cell ที่ต้องการจะรวม

2. จากนั้นคลิกที่เมนู Modify => Table =>  Merge Cells

3. จะได้ผลการรวม Cell ดังภาพ

               ในตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายที่จะนำเสนอเกี่ยวกับ โปรแกรม Dreamweaver เพื่อการพัฒนา Homepage สำหรับการพัฒนา Homepage ที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นเพียงวิธีการพัฒนาวิธีหนึ่งเท่านั้น จริงแล้วอาจมีวิธีการพัฒนา Homepage ที่เร็วกว่านี้ก็ได้ และที่สำคัญโปรแกรม Dreamweaver ยังมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถกล่าวหมดใน ณ ที่นี้ได้ 

                อย่างไรก็ตามเครื่องที่ใช้พัฒนา Homepage มิใช่มีแต่ Dreamwearver เท่านั้น เรายังมีเครื่องมืออีกหลายเครื่องมือให้ท่านเลือกใช้ 

อาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2546
http://www.ThaiWBI.com