การพัฒนา Interactive Homepage (แบบทดสอบ Online)
โดย Macromedia Deramweaver Coursebuilder 4

การสร้าง Web-Base Instruction สิ่งที่จำเป็นและขาดเสียมิได้หากขาดไปแล้ว Web-Base Instruction นั้นก็จะไม่สมบรูณ์ตามกระบวนการระบบ สิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือแบบทดสอบ แบบทดสอบจะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลสัมฤิทธิ์ในการเรียนการสอนนั้นๆ ชนิดของแบบทดสอบได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายตามความเหมาะสมของการออกแบบการเรียนการสอน

(Instructional Design)

การสร้างแบบทดสอบ Online สามารถสร้างได้หลายวิธีเช่น สร้างโดยใช้ภาษา(Programming) โดยใช้หลักการ CGI (Common Gateway Interface) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมค่อนข้างสูง แต่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่กำลังเริ่มต้น Macromedia Dreamweaver Course Builder เป็น Application หนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสะบาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องหรือมีความสามารถด้าน CGI Programming เลย โปรแกรม Dreamweaver CourseBuilder สามารถสร้างแบบทดสอบได้มากมายหลายชนิด อาธิเช่น แบบปรนัย แบบอัตนัย แบบจับคู่ แบบเติมคำ ฯลฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้ขออนุญาตแนะนำเฉพาะการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย (Multiple Choice ) เท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา

เริ่มต้นการใช้โปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม

1. เริ่ม Start แล้วเลือกโปรแกรม Dreamweaver 4.0 ดังภาพ

การเรียกใช้ Course Builder

2. จากนั้นโปรแกรมจะปรากฎดังภาพ ให้คลิกเมนู Insert Course Builder Interaction

การ Save งาน

3. หากยังไม่เคย Save งานเลย Programs จะสั่งให้ Save โดยคลิกปุ่ม OK

4. เลือก Directory ที่ต้องการจัดเก็บ 5. กำหนดชื่อ File

6. Programs จะทำการ Copy File ที่จำเป็น
ในการสร้างแบบทดสอบลงไปโดยจะสร้าง
Subdirectory script และ image ให้คลิก OK

เลือกแบบทดสอบ

7. จากนั้นจะแสดงกรอบสำหรับให้เลือกชนิดของแบบทดสอบ

8. เลือกลักษณะของแบบ Multiple Choice

9. เมื่อเลือกชนิดและลักษณะของทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เมนู General

กำหนดข้อคำถาม

10  กำหนดข้อคำถามลงภายในกรอบ Question Text

11 จากนั้นคลิกเมนู Choices

กำหนดตัวเลือก

12  เลือก Choices หรือตัวเลือกที่ 1 ในช่อง Choices

13 เขียนข้อความของตัวเลือกในช่อง Text(Optional)

14 กำหนดข้อที่ต้องการให้ถูกหรือผิด ในช่อง Choice Is และกำหนดคะแนนในช่อง Score ดังภาพ

15 เลือก Choices หรือตัวเลือกที่ 2 ในช่อง Choices

16 เขียนข้อความของตัวเลือกในช่อง Text(Optional)

กำหนดข้อถูกหรือผิด

17 กำหนดข้อที่ต้องการให้ถูกหรือผิด ในช่อง Choice Is ดังภาพ

18. ทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจนหมดตัวเลือก หากเพิ่มตัวเลือกให้คลิกที่ปุ่ม Add

19 และต้องการสลับตัวเลือกก็สามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม Up หรือ Down ตามความต้องการ

20 เมื่อได้แบบทดสอบตามความพอใจแล้วให้คลิกปุ่ม OK

 

การออกจากโปรแกรม

การปิดโปรแกรมสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1. ไปที่ เมนู File แล้วเลือก แล้วเลือก Exit ดังภาพ


วิธีที่ 2. คลิ๊กที่ปุ่ม Close

จากขั้นตอนการใช้โปรแกรม Dreamweaver CourseBuilder ที่กล่าวไปพอสังเขป
ซึ่งพอจะเป็นแนวทางให้ท่านสร้างแบบทดสอบแบบ Online เบื้องต้น เพื่อประกอบการสร้าง Web-Based Instruction แต่สิ่งที่จำเป็นเหนืออื่นใดที่ท่านน่าจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือ การออกแบบบทเรียน (Instructional Design) หากขาดซึ่งการออกแบบบทเรียนแล้วก็เท่ากับเป็นการสร้างบ้านโดยไม่มีแบบแปลน


สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com