เริ่ม Queryี

เริ่มทำการคิวรี

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับประโยชน์ของการคิวรี เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามา
เริ่มทำการคิวรีหรือสืบค้นข้อมูลกัน โดยขอแบ่งงานเป็นดังนี้

  1. สืบค้นรายชื่อนักเรียนที่ต้องการ
  2. สืบหาลำดับที่ของนักเรียนที่ต้องการ
  3. สืบค้นหาที่อยู่ที่ต้องการ

สืบค้นรายชื่อนักเรียนที่ต้องการ

1.กำหนดชื่อหรือคำสำคัญที่ต้อง เช่นต้องการค้นหาคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยไพ
2.ในช่อง Column Fname ช่อง Critiria พิมพ์ชื่อ ไพ แล้วใช้โอเปอร์เรเตอร์ * ตามท้ายดังภาพ

3.เปลี่ยนมุมมองไปที่ตาราง
4.จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ

สืบหาลำดับที่ของนักเรียนที่ต้องการ

1.กำหนดลำดับที่ต้องการเช่นต้องการหานักเรียนที่อยู่ระหว่างลำดับที่ 5-7
2.ในช่อง Column Student ID ช่อง Critiria กำหนดใช้โอเปอร์เรเตอร์ >5 And <7

3.เปลี่ยนมุมมองไปที่ตาราง 
4.จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ

สืบค้นหาที่อยู่ที่ต้องการ

1.กำหนดที่อยู่ของนักเรียนที่ต้องการสืบค้น เช่นต้องหานักเรียนที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่
2.กำหนดการสืบค้น พิมพ์ว่า "เชียง*"

 

3.สวิตซ์ไปที่ตาราง 
4.จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ


  สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com