ข้อตกลงก่อนเรียน1. www.ThaiWBI.com
เป็น Website เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรบ บนระบบเครือข่ายหลักสูตรที่เปิดสอน จะปรากฎอยู่ภายใต้เมนู Web-Based Instruction

2.การศึกษาจาก Web site แห่งนี้จำเป็นต้องทำตามขั้นตอน จึงจะประสบผลสำเร็จ 

3. ขั้นตอนการศึกษาอบรม 
        3.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre test) 
        3.2 เข้าสู่บทเรียน(Learning
        3.3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test

4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest) เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่  ดังนั้น ถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ให้ตอบผิดๆ ไปก็ได้ จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวนคะแนนให้ ถ้าได้คะแนนมากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป กรณีที่คะแนนเต็ม 7 และ 11 คะแนนขึ้นไปกรณีเต็ม 15 คะแนน ถือว่ามีระดับความรู้เพียงพอแล้ว โปรแกรมจะให้ผ่านไปเรียนบทเรียนต่อไป หรือรับ ใบรับรอง(Certificate) แต่ถ้าได้คะแนนต่ำกว่าตั้งแต่ 5 หรือ 11 คะแนนลงมา กรณีเต็ม 7 และ 15 ตามลำดับ จะต้องศึกษาบทเรียนก่อน โดยโปรแกรมจะเชื่อมบทเรียนให้โดยอัตโนมัติ 

5. เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้ว(Learning)  ให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อจบบทเรียนให้ออกจากบทเรียน เพื่อแบบทดสอบหลังเรียน (posttest) โปรแกรมจะคำนวณคะแนนให้ ถ้าได้คะแนนต่ำกว่าตั้งแต่ 5 และ 11  ลงมากรณีเต็ม 7 และ 15 คะแนนตามลำดับ จะต้องเรียนซ้ำอีกรอบ ถ้ามากกว่าที่กำหนด โปรแกรมจะให้ผ่านไปเรียนบทเรียนอื่นได้เลย หรือรับ ใบรับรอง (Certificate)

6. หลังจากศึกษาต่างๆมาจนเหนื่อยพอแล้วก็ให้พักผ่อน โดยการเล่นเกมส์เพื่อคลายเครียดที่เมนู GAMES

          ท้ายนี้ขอให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จทุกท่าน "การศึกษาเป็นอาวุธที่มีอำนาจเหนือสิ่งใดๆ " 

[
เข้าสู่บทเรียน ]
 


สงวนลิขสิทธิ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง